بایگانی‌های تگ: Ternary Operator

پیاده‌سازی یک تابع شرطی بدون استفاده از جملهٔ شرطی

به توابع زیر دقت کنید (x شرط توابع است): تابع conditionalFunction1 دارای 3 پارامتر می‌باشد. این تابع با استفاده از (?:) Conditional Operator که بنام Ternary Operator نیز شناخته می‌شود، مقدار x را بررسی می‌کند. اگر x عددی غیر صفر باشد، مقدار خروجی برابر با a می‌باشد؛ و در غیر این صورت (اگر x صفر […]