بایگانی‌های تگ: Double Quotation

چاپ یک متن بدون استفاده از Double Quotation و Semicolon

برای اینکار شما باید در ابتدا یک ماکرو تعریف کنید تا بتوانید متن خود را بدون Double Quotation چاپ کنید. سپس Statement هدف را بجای Condition در if یا switch و یا NOT آن را در while قرار دهید، تا بدون Semicolon چاپ شود.