بایگانی‌های تگ: پروین اعتصامی

هر بلائی کز تو آید رحمتی است

هر بلائی کز تو آید رحمتی استهر که را فقری دهی آن دولتی است تو بسی زاندیشه برتر بوده‌ایهر چه فرمان است، خود فرموده‌ای زان به تاریکی گذاری بنده راتا ببیند آن رخ تابنده را تیشه، زان بر هر رگ و بندم زنندتا که با عشق تو پیوندم زنند گر کسی را از تو دردی […]