بایگانی‌های تگ: پارامتر

پارامتر (Parameter) و آرگومان (Argument)

به متغیرهایی که هنگام نوشتن یک تابع در Header تابع تعریف می‌شوند (متغیرهای موجود در Prototype)، پارامتر (Parameter) گفته می‌شود. به مقدارهایی که هنگام فراخوانی یک تابع، به آن تابع ارسال می‌شوند، آرگومان (Argument) گفته می‌شود. پارامترها متغیرهای محلی (Local Variables) هستند، که هنگام فراخوانی تابع، مقدار آرگومان‌ها به آن‌ها اختصاص می‌یابد. پارامترها در واقع […]