بایگانی‌های تگ: نظامی

أَلْاَصلُ لا یُخْطی (اصل خطا نمی‌کند)

بدگهر با کسی وفا نکنداصلِ بد در خطا، خطا نکند اصلِ بد با تو چون شود مُعْطیتو نخواندی که اصلْ لا یُخْطی (نظامی)

سخنی چند در عشق

مرا کز عشق به ناید شعاریمبادا تا زیم جز عشق کاری فلک جز عشق محرابی نداردجهان بی‌خاک عشق آبی ندارد غلام عشق شو کاندیشه این استهمه صاحب دلان را پیشه این است جهان عشقست و دیگر زرق سازیهمه بازیست الا عشقبازی اگر بی‌عشق بودی جان عالمکه بودی زنده در دوران عالم کسی کز عشق خالی […]