بایگانی‌های تگ: نثر

به نیکی یاد کردن

هر که از ما کند به نیکی یادیادش اندر جهان به نیکی باد اگر کسی در حق کسی نیک گوید آن خیر و نیکی به وی عاید می‌شود. و در حقیقت، آن ثنا و حمد بخود می‌گوید. نظیر این، چنان باشد که کسی گِرد خانهٔ خود گلستان و ریحان کارد؛ هر باری که نظر کند […]

احوال آدمی

گفتند چونی؟گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که شبانگاه خواهد زیست یا نه؟ عطار نیشابوری (تذکرة الأولیاء، ذکر اویس قرنی)