بایگانی‌های تگ: ملا احمد نراقی

ساغری ز می

ساقی به یاد یار بده ساغری ز میاز آن گنه چه باک که باشد به یاد وی من ژنده پوش یارم و دارم به جان اوننگ از قبای قیصر و عار از کلاه کی تا کی دلا به مدرسه طامات طرهاتبشنو حدیث یار دو روزی ز نای نی واعظ مگو حدیث بهشت و قصور و […]