بایگانی‌های تگ: محی‌الدین مهدی الهی قمشه‌ای

عشق این کار سازد عقل نی

گفتمش خواهم وصالت گفت هیگفتمش یابم چو خواهم گفت نی گفتمش برگو محال آمد وصالگفت آری تا تو خود بینی و وی گفتمش چون شمع چند این سوز و سازگفت سالک اینچنین ره کرد طی گفتمش با عقل خوشتر یا جنون؟گفت مجنون گرد و عاشق گرد و حی گفتمش نالم همه شب تا سحرگفت از […]