بایگانی‌های تگ: عطار نیشابوری

احوال آدمی

گفتند چونی؟گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که شبانگاه خواهد زیست یا نه؟ عطار نیشابوری (تذکرة الأولیاء، ذکر اویس قرنی)

نکو بین باش گر عقلت بجایست

مشو مغرور ملک و گنج و دینارکه دنیا یاد دارد چون تو بسیار مگردان هیچ احمق را گرامیکه احمق در غلط افتد ز خامی نخست اندیشه کن آنگه سخن گوبسی پرسیدن و گفتن مکن خو کسی کو در هنر بردست رنجیبخر یک نکتهٔ آنکس بگنجی کسی با تو سخن گوید بر اندیشمگو کین را شنودستم […]