بایگانی‌های تگ: عراقی

گفتمش جانا مرو، نشنید رفت

دل، که دایم عشق می‌ورزید رفتگفتمش جانا مرو، نشنید رفت هر کجا بوی دلارامی شنیدیا رخ خوب نگاری دید رفت هرکجا شکرلبی دشنام دادیا نگاری زیر لب خندید رفت در سر زلف بتان شد عاقبتدر کنار مهوشی غلتید رفت دل چو آرام دل خود بازیافتیک نفس با من نیارامید رفت چون لب و دندان دلدارم […]