بایگانی‌های تگ: شیخ روزبهان بقلی فسایی شیرازی

آوازی دگر

ای تو را با هر دلی رازی دگرهر گدا را بر درت آزی دگر صدهزاران پرده دارد عشق دوستمی‌کند هر پرده آوازی دگر (شیخ روزبهان بَقْلی فسایی شیرازی)