بایگانی‌های تگ: سنایی غزنوی

دل را به یادگار به معشوق داده‌ایم

ما بی‌دلیم و بی‌دل هر چه کند رواستدل را به یادگار به معشوق داده‌ایم (سنایی غزنوی)