بایگانی‌های تگ: بازگشت

حل معادلهٔ برج هانوی (Tower of Hanoi) به روش بازگشتی

برج هانوی (Tower of Hanoi) از سه میله و تعدادی دیسک در اندازه‌های متفاوت تشکیل شده است که می‌توان آن‌ها را بر میله‌ها قرار داد. هدف انتقال تمام دیسک‌ها از میلهٔ مبدأ به میلهٔ مقصد با رعایت این ۲ شرط است: در هر زمان فقط یک دیسک را می‌توان جابجا نمود و نباید در هیچ […]

محاسبهٔ فاکتوریل با استفاده از بازگشت (Recursion)

به کد زیر دقت کنید: در کد بالا فاکتوریل عدد ۵ با استفاده از تابع fact که بصورت بازگشتی عمل می‌کند، چاپ می‌شود. خروجی برنامهٔ بالا عدد ۱۲۰ است. در توابع بازگشتی و یا حلقه‌ها حتما باشد یک شرط توقف (Stop Condition) وجود داشته باشد، وگرنه بازگشت یا چرخش حلقه تا بی‌نهایت تکرار می‌شود. در […]

محاسبه سری فیبوناچی به دو روش معمولی و بازگشتی

در علم ریاضی، سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به‌دست می‌آیند. البته چند فرمول برای محاسبهٔ جملهٔ nام دنبالهٔ فیبوناچی، بدون استفاده از جملات ماقبل وجود دارد. ۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, […]