بایگانی‌های تگ: اسیری لاهیجی

عکس رخ یار

چو از عالم جمال او عیانستبعالم از چه رو رویش نهانست نظر کن در مرایای دو عالمببین عکس رخ او چون عیانست رخ چون آفتاب یار تابانز روی جمله ذرات جهانست جهان بی‌جلوهٔ رخسار جانانبجان او که بی‌نام و نشانست ز روی ماهرویان بین جمالشکه عکس او عیان از مه‌رخانست بما هر دم به حسنی […]