بایگانی‌های تگ: آرگومان

argc و argv در سی و سی++

argc و argv، آرگومان‌های خط فرمان جهت ارسال به تابع main در سی و سی++ می‌باشند. argc تعداد رشته‌هایی است که argv به آن اشاره می‌کند. argc مخفف کلمهٔ argument count و argv مخفف کلمهٔ argument vector می‌باشد. argc و argv را می‌توان به هر نام دلخواهی تغییر داد. int main(int argc, char *argv[])int main(int […]

پارامتر (Parameter) و آرگومان (Argument)

به متغیرهایی که هنگام نوشتن یک تابع در Header تابع تعریف می‌شوند (متغیرهای موجود در Prototype)، پارامتر (Parameter) گفته می‌شود. به مقدارهایی که هنگام فراخوانی یک تابع، به آن تابع ارسال می‌شوند، آرگومان (Argument) گفته می‌شود. پارامترها متغیرهای محلی (Local Variables) هستند، که هنگام فراخوانی تابع، مقدار آرگومان‌ها به آن‌ها اختصاص می‌یابد. پارامترها در واقع […]