شاهِ انجمنِ دلبران

امروز، شاهِ انجمنِ دلبران یکی است
دلبر اگر هزار بُوَد، دلْ بَرِ آن یکی است

من بهرِ آن یکی، دل و دین داده‌ام به باد
عیبم مکن، که حاصلِ هر دو جهان یکی است

سوداییانِ عالَم پندار را بگوی
سرمایه کم کنید، که سود و زیان یکی است

خَلقی، زبان به دعویِ عشقش گشاده‌اند
ای من غلامِ آن که، دلش با زبان یکی است

حافظ بر آستانه‌ی دولت نهاده سَر
دولت در آن سَر است که با آستان یکی است

(حافظ) (دیوان حافظ، چاپ قدسی)