اوج نادانی

غَايَةُ اَلْجَهْلِ تَبَجُّحُ اَلْمَرْءِ بِجَهْلِهِ
اوج نادانی این است که آدمی به نادانی خود ببالد.

امام علی (ع) (غرر الحکم و درر الکلم)