آوازی دگر

ای تو را با هر دلی رازی دگر
هر گدا را بر درت آزی دگر

صدهزاران پرده دارد عشق دوست
می‌کند هر پرده آوازی دگر

(شیخ روزبهان بَقْلی فسایی شیرازی)