حال دنیا و احوال عمر

حال دنیا را بپرسیدم، من از فرزانه‌ای
گفت: یا خوابی‌ست یا وهمی‌ست یا افسانه‌ای

گفتمش: احوال عمر، ای دل بگو با ما که چیست؟
گفت: یا برقی‌ست یا شمعی‌ست یا پروانه‌ای

گفتمش این پنج روز عمر چون باید گذشت؟
گفت: در حلقی و یا دلقی و یا ویرانه‌ای

گفتمش: اینان که می‌بینند، چون دلبسته‌اند؟
گفت: یا کورند یا مستند یا دیوانه‌ای!

(ادیب سمرقندی)