دل را به یادگار به معشوق داده‌ایم

ما بی‌دلیم و بی‌دل هر چه کند رواست
دل را به یادگار به معشوق داده‌ایم

(سنایی غزنوی)