چاپ مقدار یک نوع داده به باینری

در فایل ضمیمهٔ زیر تابعی بنام printBits نوشته شده که می‌تواند مقدار یک نوع داده را به باینری چاپ کند. این تابع برای جاافتادن مطالب مربوط به باینری مانند سیستم مکمل دو بسیار کمک‌کننده است.

int main()
{
  char a = 5;
  short int b = 5;
  int c = 5;

  printBits(sizeof(a), &a);
  printBits(sizeof(b), &b);
  printBits(sizeof(c), &c);

  printf("\n%d\n", c);
  printBits(sizeof(c), &c);
  c = ~c;
  printBits(sizeof(c), &c);
  printf("%d\n", c);

  return 0;
}

Output:

00000101
00000000 00000101
00000000 00000000 00000000 00000101

5
00000000 00000000 00000000 00000101
11111111 11111111 11111111 11111010
-6

MD5 checksum:
debacc571044489d3f5ee77e7189c98a *printBits.zip