أَلْاَصلُ لا یُخْطی (اصل خطا نمی‌کند)

بدگهر با کسی وفا نکند
اصلِ بد در خطا، خطا نکند

اصلِ بد با تو چون شود مُعْطی
تو نخواندی که اصلْ لا یُخْطی

(نظامی)