احوال آدمی

گفتند چونی؟
گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که شبانگاه خواهد زیست یا نه؟

عطار نیشابوری (تذکرة الأولیاء، ذکر اویس قرنی)