من شیوهٔ یار خود نکو می‌دانم

بی‌مهری آن بهانه‌جو می‌دانم
بی درد و ستم عادت او می‌دانم

جز جور و جفا عادت آن بدخو نی
من شیوهٔ یار خود نکو می‌دانم

(ابوسعید ابوالخیر)