نوشتن تابعی شبیه به printf با عملکرد مشابه

در مطالب قبلی آموزش داده شد که چطور تابعی با آرگومان‌های متغیر بسازیم. در این پست نیز فایلی ضمیمه شده که در آن تابعی شبیه به printf و با نام tiny_printf نوشته شده که عملکردی مشابه به آن دارد (البته با کارایی کمتر). در این مثال تعداد آرگومان‌ها را به تابع ارسال نمی‌کنیم و به روشی دیگر، یکی یکی به آرگومان‌ها دسترسی پیدا می‌کنیم تا به انتهای آن برسیم (نکته‌ای که قبلا به آن اشاره کرده بودیم).

MD5 checksum:
7ef4e566b54cdf24e7008535572f6d59 *tiny_printf.zip