یک عمر می‌توان سخن از زلف یار گفت

یک عمر می‌توان سخن از زلف یار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است

(صائب تبریزی)