روش‌های افزایش یک واحدی اعداد صحیح در سی و سی++

به روش‌های مختلفی می‌توان یک واحد به اعداد صحیح اضافه کرد. روشی که از طریق اپراتور NOT بیتی (~) اسفاده شده، روش قابل تأمل‌تری است. در زیر چند روش از آن‌ها آورده شده است:

#include <stdio.h>

int main()
{
	int i = 0;

	i=i+1;
	i+=1;
	i++;
	i-=-1;
	i=-~i;
	i=i==i+1?i:i+1;

	printf("%d\n", i);

	return 0;
}