خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود

گویند به حشر گفتگو خواهد بود
وان یار عزیز تندخو خواهد بود

از خیر محض جز نکویی ناید
خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود

(ابوسعید ابوالخیر)