بیتی از حافظ

پدرم روضهٔ رضوان به دو گندم بفروخت
من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم

(خواجه حافظ شیرازی)