برنامه محاسبهٔ اعداد اول

اعداد اول اعدادی هستند که فقط به یک و خودشان بخش‌پذیر هستند و نمی‌توان آن را بصورت ضرب دو عدد طبیعی کوچکتر نوشت. کد زیر اعداد اول بین ۲ تا ۱۰۰ را چاپ می‌کند. با تغییر مقدار ماکروی N می‌توان این دامنه را افزایش یا کاهش داد.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define N 100

int main()
{
  int i, j, m, flag;

  printf(N < 2 ? "" : "2 ");
  for(i = 3; i <= N; i++)
  {
    m = sqrt(i);
    flag = 1; // Default: i is a prime number
    for(j = 2; j <= m; j++)
      if(i % j == 0)
      {
        flag = 0;
        break;
      }
    if(flag) printf("%d ", i);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}

خروجی کد بالا:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97