تکرار یک جمله بدون استفاده از حلقه و بازگشت و پرش

می‌توانید از ماکرو (macro) برای اینکار استفاده کنید؛ کد زیر عبارت !Hello world را 100 مرتبه چاپ می‌کند:

#include <stdio.h>

#define a printf("Hello world!\n");
#define b a a a a a a a a a a
#define c b b b b b b b b b b

int main()
{
    c;
    return 0;
}