تغییر نام تابع main

جهت تغییر نام تابع main می‌توان از پیش‌پردازندهٔ ماکرو استفاده کرد. به کد زیر دقت کنید:

#include <stdio.h>

#define primary(m, a, i, n) m##a##i##n
#define start primary(m, a, i, n)
#define iiiiiiffffff if
#define IINTT int
#define RRETURNN return
#define Printf_New printf

IINTT start()
{
    iiiiiiffffff(1)
        Printf_New("Hello world!\n");

    RRETURNN 0;
}

Output:

Hello world!