چاپ یک متن بدون استفاده از Double Quotation و Semicolon

برای اینکار شما باید در ابتدا یک ماکرو تعریف کنید تا بتوانید متن خود را بدون Double Quotation چاپ کنید. سپس Statement هدف را بجای Condition در if یا switch و یا NOT آن را در while قرار دهید، تا بدون Semicolon چاپ شود.

#include <stdio.h>

#define str(x) #x

int main()
{
    if(printf(str(Hello world!\n))) {}
    switch(printf(str(Hello world!\n))) {}
    while(!printf(str(Hello world!\n))) {}
}

Output:

Hello world!
Hello world!
Hello world!