مقایسه دو رشته در زبان C

مقایسه دو رشته در تمام زبان‌ها رایج است. در اکثر زبان‌ها با استفاده از Operator می‌توان مقایسه را انجام داد، اما در C قضیه فرق دارد و باید با استفاده از دو تابع strcmp و strncmp که در کتابخانه string.h قرار دارد، این کار را انجام داد. این دو تابع برای Sorting اطلاعات بسیار کاربردی هستند. اگر دو رشته با هم برابر بودند، مقدار بازگشتی صفر است.

توجه داشته باشید که در زبان C اپراتورهای == و =! برای مقایسه رشته‌ها کاربردی ندارد.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char str1[] = "Hello world!";
  char str2[] = "Hello world!";

  if(!strcmp(str1, str2))
    printf("str1 is equal to str2.\n");

  return 0;
}

برنامه ساده زیر این کار را انجام می‌دهد.

MD5 checksum:
adb6454057606ff0bb7580be0424b8b0 *compare_two_strings.zip